Toelages vanuit regio Antwerpen-Mechelen

Vanuit de regio Antwerpen-Mechelen voorzien we twee verschillende toelages:

 • Met de ‘starttoelage’ willen we vrijwilligers stimuleren om een nieuwe afdeling of een nieuwe vrijetijdsclub op te richten.
 • Met de ’toelage vernieuwende activiteiten’ willen we afdelingen en vrijetijdsclubs uitdagen om uit hun comfortzone te treden. Een vernieuwende activiteit overstijgt de normale werking.

Om deze twee nieuwe toelages duidelijk uit te leggen, hebben we een FAQ (frequently asked questions) uitgewerkt. Deze vind je hieronder terug.

 • Het volledige reglement van de starttoelage vind je hier terug.
 • Het volledige reglement van de vernieuwende activiteiten vind je hier terug.

FAQ toelages

Aan de hand van kleurcodes wordt er steeds duidelijk het verschil gemaakt tussen de starttoelage en de toelage voor vernieuwende activiteiten.

Wat is het verschil tussen een starttoelage en een toelage voor vernieuwende activiteiten?

De starttoelage is een éénmalige toelage die kan aangevraagd worden door een nieuwe werking. Met nieuwe werking wordt verstaan ‘elke werking jonger dan één jaar, die beschikt over beperkte financiële middelen (minder dan 350€) en een samenwerkingsovereenkomst aangaat met KVG Antwerpen-Mechelen’. Dit kan zowel een afdeling, een vrijetijdsclub of een doelgroepenwerking zijn. Het gaat om werkingen die gestart zijn na 1 januari 2019.

De toelage voor vernieuwende activiteiten kan worden aangevraagd door elke werking die al een samenwerkingsovereenkomst met KVG Antwerpen-Mechelen heeft en wil inzetten op vernieuwende activiteiten die de reguliere werking overstijgen. Anders dan bij de starttoelage is dat de toelage voor vernieuwende activiteiten niet altijd een financiële ondersteuning inhoudt. Er kan gekozen worden voor een geldelijke, coachende, ondersteunende… vorm van toelage. Het regiobestuur bepaalt in overleg voor welke vorm van ondersteuning gekozen wordt. Indien een geldelijke toelage wordt aangeboden wordt het bedrag bepaald o.b.v. de kwaliteit van het project en de opgestelde begroting. Indien er niet wordt samengewerkt met andere verenigingen, organisaties… wordt er enkel niet-geldelijke ondersteuning geboden.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starttoelage?
 • De werking ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met KVG Antwerpen-Mechelen.
 • De werking zorgt voor een goed financieel beheer.
 • De werking maakt haar activiteiten bekend via lokale en regionale kanalen.
 • De werking stelt haar activiteiten open voor leden en niet-leden en stimuleert niet-leden om lid te worden van KVG Antwerpen-Mechelen.
 • De werking vermeldt de samenwerking met KVG duidelijk in al haar communicatie.
 • De werking gaat actief op zoek naar partners om activiteiten te organiseren.
 • De werking bepaalt in samenspraak met het regionaal secretariaat de duur en frequentie van het engagement.
 • De werking ziet erop toe dat haar vrijwilligers de voorziene vrijwilligersovereenkomst ondertekenen.
 • De werking beschikt, op het moment van de aanvraag, over minder dan 350 euro.
Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toelage voor vernieuwende activiteiten?
 • De werking heeft al een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met KVG Antwerpen-Mechelen
 • De activiteit overstijgt de reguliere werking
 • De doelgroep wordt betrokken bij de realisatie en het creëren van het project
 • Een zo breed mogelijk publiek wordt bereikt van personen met en zonder handicap
 • De activiteit draagt bij aan gemeenschapsvorming
 • Er wordt maximaal ingezet op inclusie
 • De werking gaat samenwerkingen aan met interne en/of externe partners voor de realisatie van het project
  • Indien niet wordt samengewerkt met andere verenigingen, wordt enkel niet-geldelijke ondersteuning geboden.
 • Het project wordt bekendgemaakt via lokale en regionale kanalen
 • De naam van KVG wordt in alle communicatie duidelijk vermeld
 • Het project is in tijd, geld, opzet en doelstelling afgebakend
Welke toelage is voor mijn afdeling/vrijetijdswerking/doelgroepwerking van toepassing?

Alle werkingen die reeds voor 1 januari 2019 een erkende KVG-werking waren, komen niet meer in aanmerking voor een starttoelage, zij kunnen enkel nog een aanvraag indienen voor een toelage voor vernieuwende activiteiten.

Alle werkingen die na 1 januari 2019 een erkende KVG-werking zijn geworden, komen in aanmerking voor een starttoelage alsook een toelage voor vernieuwende activiteiten, mits de vernieuwende activiteit afwijkt van de reguliere werking.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Voor de starttoelage hoef je geen aanvraag in te dienen. Een medewerker van KVG overloopt met jou, tijdens het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, de voorwaarden waaraan je werking moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze starttoelage. Je zal moeten voorleggen over hoeveel financiële middelen de werking beschikt bij aanvang van de samenwerking. De medewerkers en het regiobestuur kijken of de voorwaarden worden nageleefd en betalen vervolgens de starttoelage uit, in één of twee schijven, binnen het jaar waarin de samenwerking wordt aangegaan.

Je krijgt een aanvullend bedrag tot de grens van €350. Heeft jouw werking bijvoorbeeld al €150 bij de start, dan kan je nog maximum €200 starttoelage krijgen.

Voor de toelage voor vernieuwende activiteiten zal je een projectplan moeten indienen. Het sjabloon van dit projectplan kan via deze link (de link zal spoedig toegevoegd worden hier) teruggevonden worden. In jouw projectplan maak je duidelijk welke activiteit jullie wensen te organiseren, wat het vernieuwende karakter is voor de werking, met wie je samenwerkingen zal aangaan en vervat je ook een begroting van het project. Jouw ingevulde projectplan stuur je door naar vorming.antwerpen@kvg.be

Hoe en door wie wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Jouw aanvraag wordt beoordeeld door het regiobestuur en de medewerkers van KVG Antwerpen-Mechelen.

Het regiobestuur is samengesteld uit vrijwilligers die actief zijn op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Zij nemen een ondersteunende rol op en maken nieuwe initiatieven mogelijk op lokaal en bovenlokaal niveau. Zij schatten elke aanvraag in op basis van het projectplan en de bijhorende begroting. Het team van vrijwilligers en medewerkers komt d.m.v. overleg en stemming (bij verdeeldheid) tot een beslissing.

Binnen welke termijn weet ik of mijn aanvraag werd aanvaard of geweigerd?
Het regiobestuur komt 6 keer per jaar samen. Jouw aanvraag wordt steeds beoordeeld op het eerstvolgende regiobestuur. Na dit regiobestuur wordt je binnen de week per mail op de hoogte gebracht of jouw aanvraag werd goedgekeurd of geweigerd.

Heb je vragen die hierboven niet werden toegelicht? Aarzel niet en stuur een mailtje naar vorming.antwerpen@kvg.be.